OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt informuje, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, ul. Słowackiego 24/62, 35–060 Rzeszów, KRS: 0000012533.
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, w celu:
    • kontaktowania się z osobą udostępniającą dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku osób przesyłających zgłoszenia zwierząt znalezionych lub zagubionych, przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu)
    • opublikowania danych kontaktowych osoby przesyłających zgłoszenia zwierząt znalezionych lub zagubionych na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
    • w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
    • w celu użycia wizerunku osoby w formie zdjęcia w celu publikacji w mediach społecznościowych oraz na stronach www relacji z przebiegu imprez oraz innych wydarzeń związanych z działalnością statutową na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
    • w celu użycia wizerunku osoby w formie zdjęcia w celu umieszczenia w tableau lub na identyfikatorze na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
    • w celu wykonania umowy adopcji, umowy adopcji na odległość, umowy wypożyczenia, umowy o pracę, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
    • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, wynikających z przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, poprzez prowadzenie monitoringu obejmującego obraz i dźwięk, na podstawie art. 222 §1 i 223 §4 kodeksu pracy,
    •  w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, wykrywania zachowań szkodzących Schronisku oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu poprzez nagrywanie rozmów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
    • w przypadku osób składających podanie o dofinansowanie leczenia, o karmę dla zwierząt, społecznych karmicieli wnioskujących o karmę dla zwierząt wolnożyjących oraz darczyńców w celu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • w celu ochrony zwierząt – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w tym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne, zaś interesem uzasadniającym przetwarzanie danych osobowych jest działanie RSOZ na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia ewidencji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.
   3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być stosowne podmioty przetwarzające dane na zlecenie RSOZ, w szczególności z branży informatycznej lub hostingowej, urzędy, podmioty świadczące usługi prawne, organy rządowe i samorządowe, sądy, prokuratury, a także wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:
    • do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, co do zasady przez okres 10 lat,
    • w przypadku osób korespondujących z RSOZ: przez okres 5 lat,
    • w przypadku osób adoptujących zwierzęta: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu/eutanazji zwierzęcia,
    • w przypadku kontroli poadopcyjnych: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu/eutanazji zwierzęcia,
    • w przypadku kandydatów: przez okres rekrutacji,
    • w przypadku rejestracji rozmów: przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania na dalszy okres, w szczególności na czas postępowania reklamacyjnego lub zażalenia,
    • w przypadku pracowników: 50 lat na podstawie art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
    • w przypadku pracowników: 10 lat na podstawie art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b kodeksu pracy,
   5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
   6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
   8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu RSOZ, zawartej umowy z RSOZ, wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie:
    • realizacji czynności, na które Pan/Pani wyraził zgodę,
    • wykonania umowy,
    • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych,
    • realizowania uprawnień RSOZ stanowiących jego prawnie uzasadniony interes.
   9. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, w dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego uprzednio dokonano na podstawie zgody.
   10. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez publikację danych lub wizerunku na stronie internetowej.
   12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez publikację danych lub wizerunku na stronie internetowej oraz rejestrację rozmów.
   13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Search this website