Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

REGULAMIN

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie

 

Podstawa prawna:

Realizacja zadania pod nazwą „Ochrona zwierząt, obejmująca: kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa.”

Na podstawie wiążącej oferty złożonej przez RSOZ została zawarta Umowa nr GK-K.7021.4.61.2020 o wsparcie zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

I. Zadania realizowane w schronisku

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Rzeszowa i ich transport do schroniska.
 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się w schronisku.
 3. Leczenie zwierząt w schronisku zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
 4. Oddawanie zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym posiadać zwierzę na warunkach określonych w Dziale VI.
 5. Uśmiercanie w sposób humanitarny w tym ślepych miotów przez lekarza weterynarii zwierząt tylko w przypadkach, o których mowa w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt.
 6. Szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym.
 7. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt.
 8. Prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w schronisku.
 9. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania opiekunów dla zwierząt znajdujących się w schronisku.
 10. Prowadzenie edukacji humanitarnej wśród młodzieży.

 

II. Obowiązki personelu Schroniska

 1. Wszyscy pracownicy schroniska muszą charakteryzować się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.
 2. Do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

 

III. Przyjmowanie zwierząt do Schroniska

 1. Do schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu miasta Rzeszowa oraz z terenu gmin, z którymi Gmina Miejska Rzeszów ma podpisane porozumienie na przyjmowanie zwierząt do schroniska.
 2. Z terenów gminnych innych niż Rzeszów zwierzęta są przyjmowane na podstawie zlecenia upoważnionego przedstawiciela gminy, z której pochodzi zwierzę.
 3. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt tylko na terenie miasta Rzeszowa w celu wysłania pracownika, który podejmie stosowne działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku zwierząt rannych udziela im pomocy i transportuje do schroniska. W godzinach nocnych (20:00-6:00) zgłoszenia są realizowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (zwierzęta domowe biorące udział w zdarzeniach drogowych).
 4. Każde nowo przyjęte zwierzę zostaje wpisane do rejestru z podaniem daty przyjęcia, opisu i płci zwierzęcia, imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej, która stwierdza podpisem powyższy zapis. W miarę możliwości do rejestru należy wpisać bliższe dane o zwierzęciu (data znalezienia oraz inne okoliczności).
 5. W schronisku prowadzony jest wykaz zwierząt przebywających w schronisku. Wykaz ten zawiera:
  • opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,- datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska,
  • dane dotyczące kwarantanny,
  • dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
  • datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,
  • datę śmierci z podaniem przyczyny.
 6. Każde nowo przyjęte zwierzę jest niezwłocznie badane przez lekarza weterynarii, który decyduje o ewentualnym leczeniu lub innym postępowaniu.
 7. Zwierzęta nowo przyjęte są izolowane.
 8. Zwierzęta chore, zwierzęta agresywne, suki w cieczce przetrzymywane są w oddzielnych, dostosowanych do ich potrzeb pomieszczeniach.

 

IV. Przetrzymywanie zwierząt

W schronisku są zachowane należyte warunki higieniczne oraz odpowiednia pielęgnacja zwierząt, poprzez:

 • utrzymanie czystości w budynkach placówki oraz całego terenu schroniska,
 • utrzymanie w odpowiedniej temperaturze pomieszczeń dla zwierząt,
 • prowadzenie na bieżąco dezynfekcji w schronisku oraz w razie potrzeby dezynsekcji i deratyzacji,
 • opieki weterynaryjnej,
 • żywienia zwierząt zgodne z potrzebami danego gatunku i normami ustalonymi w porozumieniu z obsługą weterynaryjną odpowiednimi dla wieku, wielkości i stanu fizycznego.

 

V. Wymogi dokumentacyjne w schronisku

 1. Prowadzony jest rejestr, w którym uwidacznia się całą historię pobytu zwierzęcia w schronisku, wszystkie zabiegi, którym poddano zwierzę, jak również zastosowane leki. Dokumentacja ta jest wydawana wraz ze zwierzęciem osobie odbierającej zwierzę ze schroniska.
 2. Lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzić książkę ambulatoryjną opartą na rejestrze, w której dokonuje wpisów dotyczących wykonywanych badań, zabiegów oraz zastosowanych leków u poszczególnych zwierząt.

 

VI. Wydawanie zwierząt

 1. Wydawanie zwierząt dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi:
  • zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z rejestru zawierającym informacje: opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie), dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych.
 2. Wydawanie zwierząt nowym opiekunom:
  • zwierzęta nie odebrane przez właścicieli lub opiekunów mogą być wydane osobom pragnącym posiadać zwierzęta, dającym gwarancję otoczenia zwierzęcia właściwą opieką,
  • zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z rejestru zawierającym informacje: opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie), dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
  • zwierzę, które jest w trakcie leczenia można wydać do adopcji w przypadku, gdy adoptujący deklaruje wolę kontynuacji leczenia,
  • każde zwierzę może być wydane do tzw. adopcji tymczasowej za zgodą kierownictwa schroniska,
  • zwierzęta porzucone mogą być wydawane niezwłocznie,
  • każdorazowo decyzję podejmuje kierownik placówki.
 3.  Nie wolno wydawać zwierząt w szczególności:
  • suk i kotek ze stwierdzoną ciążą,
  • chorych zwierząt, z wyjątkiem gdy osoba adoptująca deklaruje kontynuację leczenia zwierzęcia,
  • osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia ( dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów transporterka),
  • dzieciom i młodzieży do lat 18 nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów,
  • osobom nietrzeźwym,
  • osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.
 4. Zasady wydawania zwierząt są wyeksponowane w schronisku na widocznym miejscu.
 5. Wydawanie psa lub kota ze schroniska jest nieodpłatne.

 

VII. Uśmiercanie zwierząt

 • uśmiercanie zwierząt w schronisku może mieć tylko miejsce w przypadkach i na warunkach, o których mowa w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt i zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
 • data i przyczyna uśmiercenia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt. Zapis taki wymaga stwierdzenia podpisem kierownika schroniska i lekarza weterynarii,
 • uśmiercanie jest dokonywane w schronisku lub w gabinecie weterynaryjnym,
 • uśmiercanie zwierząt nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób  postronnych,
 • przeznaczone do uśmiercenia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i  przyjaźnie, a zabieg uśmiercenia musi być dokonany przez lekarza weterynarii,
 • zwłoki zwierzęce muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania ich do zakładu utylizacji, SARIA w Przewrotnem.

 

VIII. Godziny przyjęć interesantów

 1. Schronisko przyjmuje interesantów w dni robocze od 10:00 do 17:00, a w soboty od 10:00 do 14:00.
 2. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.
 3. Godziny przyjęć są wywieszone na widocznym miejscu.
 4. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rzeszowa przyjmowane są pod numerami telefonu:

17 742 11 09 – czynny w dni robocze od 8:00 do 17:00,

986 – Straż Miejska – czynny całą dobę,

17 748 46 70 – Straż Miejska Rzeszów – czynny całą dobę,

510 170 787 – Informacje telefoniczne o zwierzętach są udzielane przez opiekunów zwierząt pn-pt 10:00 – 17:00, sob. 10 – 14.

 

IX. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska

 • zbliżać do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
 • karmić zwierzęta, a w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je oddać personelowi schroniska,
 • drażnić zwierzęta.

 

X. Nadzór i kontrola

Schronisko podlega nadzorowi i kontroli:

 • Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie:
  a) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657) z późniejszymi zmianami,b) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,c) Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie wiążącej oferty złożonej przez RSOZ została w dniu 18.01.2021r zawarta 3 letnia Umowa nr. GK-K.7021.4.61.2020 o wsparcie zadania publicznego na  podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmująca: Ochronę zwierząt, kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa.

 

XI. Postanowienia końcowe

Regulamin podlega ogłoszeniu w widocznym, ogólnodostępnym miejscu na terenie schroniska.

Niniejszy regulamin obowiązuje z od dnia 01.01.2021 r. do 30.11.2023 r.

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Rzeszów Halina Derwisz – Prezes

Search this website